Sökning: "Nancy Bahno"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nancy Bahno.

  1. 1. SMÄRTHANTERING HOS BARN I DET POSTOPERATIVA SKEDET - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Nancy Bahno; Isabell Lööf; [2023-03-15]
    Nyckelord :Postoperativ smärta; Smärthantering; Sjuksköterska.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Obehandlad smärta hos barn kan leda till negativa konsekvenser. Smärta är en emotionell och sensorisk upplevelse som kan bidra till obehag, ångest, ilska och rädsla. För att kunna bestämma korrekt behandling krävs en bedömning av smärtan samt utvärdering av åtgärden med hjälp av smärtskattningsinstrument. LÄS MER