Sökning: "Nathalie Daoud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Daoud.

  1. 1. Den nya utlänningslagen i relation till utländska forskare och doktorander : En kvalitativ textanalys av Sveriges öppenhet för migration av högkvalificerade utlänningar.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Nathalie Daoud; [2022]
    Nyckelord :Högkvalificerade utlänningar; utländska forskare; utländska doktorander; utlänningslagen; svensk migrationspolitik; permanent uppehållstillstånd; policyförändring; högkvalificerad arbetskraftsinvandring.;

    Sammanfattning : Sveriges riksdag har nyligen beslutat om ändringar i utlänningslagen angående utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. Bland de berörda av denna lagändring är utländska forskare och doktorander som vill forska och studera i Sverige. LÄS MER