Sökning: "Nura Muhamebegovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nura Muhamebegovic.

  1. 1. Kvinnor som objekt, män som subjekt : En genusanalys av hur manliga respektive kvinnliga författare beskrivs i läroböcker avsedda för litteraturundervisning i ämnet svenska.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Nura Muhamebegovic; [2014]
    Nyckelord :Hirdman; Connell; genus; läroböcker; litteraturhistoria;

    Sammanfattning : ABSTRACTIn this study I have analyzed, throughout a gender perspective, two textbooks Den levandelitteraturen and Upplev litteraturen which are purposed to be used as teaching materials inSwedish schools in the subject of Swedish when teaching the history of literature. The intentof this study was to provide a gender analysis of two textbooks and the focus was on thepresentations of female and male writers, because they have not been studied earlier. LÄS MER