Sökning: "Olov Bengtsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olov Bengtsson.

  1. 1. Patienters upplevelser av fysisk aktivitet på recept - En kvalitativ intervjustudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Olov Bengtsson; Eric Gonzalez; [2012]
    Nyckelord :Experiences; Interview; Nurse; Nursing; Patients; Physical activity on prescription;

    Sammanfattning : Bakgrund: Regeringens 11 huvudmål från 2001 för att förbättra folkhälsan innefattar fysisk aktivitet genom att förutsättningarna för en ökad fysisk aktivitet hos befolkningen möjliggörs. Därav är det hälso- och sjukvårdens ansvar att främja fysisk aktivitet. LÄS MER