Sökning: "Papaver rhoeas"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Papaver rhoeas.

 1. 1. Examining the competitive abilities of cornflower (Centaurea cyanus) in a growth chamber experiment.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Emil Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Centaurea cyanus; Papaver rhoeas; Avena sativa; Cornflower; Growth chamber; Plant competition; Plant ecology; LAI; Root biomass; Root length; Biomass; Dry weight; Interspecific competition; Blåklint; Kärlväxter; Konkurrensförmåga; Ekologi;

  Sammanfattning : Competition between different species (interspecific competition) is an important factor to consider when estimating population trends, geographic distributions, and management options of species. Many historically common vascular plant species found in agricultural environments have been negatively affected by changes in community composition and in turn, changes in competition pressures. LÄS MER

 2. 2. Artrika gröna tak : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka den biologiska mångfalden på ett befintligt grönt tak

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Erika Spegel-Nääs; [2015]
  Nyckelord :biologisk mångfald; gröna tak; vildbin; biodiversitetstak; upplevelse; Ulls hus;

  Sammanfattning : Då våra städer förtätas försvinner allt fler grönytor, vilket i sin tur leder till att livsmiljöer för många arter fragmenteras. För att kompensera förlusten av gröna områden anläggs gröna tak på många byggnader. LÄS MER

 3. 3. Evaluating habitat suitability and spectral heterogeneity models to predict weed species presence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Christina Fotiou; [2014]
  Nyckelord :GARP; herbicide resistant weeds; climate change; spatial heterogeneity; habitat; regression; NDVI; Physical Geography and Ecosystem Analysis; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze whether the presence of weed species resistant to herbicides is related to landscape heterogeneity and environmental variables. C3 and C4 weed species, such as Chenopodium album, Conyza canadensis, Amaranthus retroflexus, Papaver rhoeas, Sorghum halepense, Echinochloa crus-galli and Lolium rigidum, are studied in two differing bioclimatic countries, Greece and Germany. LÄS MER