Sökning: "gröna tak"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden gröna tak.

 1. 1. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Jönsson; [2021]
  Nyckelord :biotoptak; gröna tak; vildbin; pollinering; biodiversitet; attityd;

  Sammanfattning : Vildbins situation är mycket ansträngd då deras naturliga habitat försvinner i ett allt mer storskaligt och effektivt jordbrukslandskap. Grönytor och ruderatmarker i städer har blivit en tillflyktsort, men även dessa habitat försvinner när staden expanderar och förtätas. LÄS MER

 2. 2. Risker vid översvämning och åtgärdsförslag för MSB:s skola i Revinge

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hilda Anderberg; Sofia Olsson; Frida Bjerklund; Therese Larsson; Frida Junegard; [2021]
  Nyckelord :Översvämning; Skåne; åtgärdsförslag; risker; klimatanpassning; extrem nederbörd; höga flöden;

  Sammanfattning : På skolan i Revinge utbildar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) personer inom områdena skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid ett flertal tillfällen har Kävlingeån översvämmat skolområdet vilket resulterat i att verksamheten blivit stillastående i flera veckor. LÄS MER

 3. 3. Rumslighet på gröna tak : träd och buskar som verktyg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jacob Persson; Robert Kihlander; [2021]
  Nyckelord :gröna tak; intensiva gröna tak; rumsbildning; torktåliga lignoser; urban; stad; gestaltning; green roofs; intensive green roofs; space creating; draught resistant lignoses; urban; city; design;

  Sammanfattning : När städer förtätas blir behovet av grönytor större. Lyfts blicken uppåt finns det massvis med oanvända ytor för växtlighet, det vill säga taken. För att ge tillbaka naturen den exploaterade ytan, kan takets yta fyllas med grönska. LÄS MER

 4. 4. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hellwer; [2021]
  Nyckelord :reglerande ekosystemtjänster; luftföroreningar; buller; luftkvalitet; bullerreducerande; regulating ecosystem services; air pollution; noise pollution; noise reduction; air quality;

  Sammanfattning : Större delen av världens befolkning bor i städer och det är en trend som ser ut att fortsätta framöver. Klimatet och utmaningarna i städer skiljer sig mot landsbygden och luftföroreningar och buller är två negativa faktorer som det ofta är högre nivåer av i urbana miljöer. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenfördröjning inom två kvarter och omkringliggande allmän platsmark i Täby Park : Flödesmätning, modellering och utvärdering av fördröjningsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sandra Zaff; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; detention; rain garden; green roof; rational method; Storm and Sanitary Analysis; Dagvatten; fördröjning; regnbäddar; gröna tak; rationella metoden; Storm and Sanitary Analysis;

  Sammanfattning : När samhällen byggs ut och mer genomsläpplig naturmark ersätts av hårdgjorda ytor ökar också mängden dagvatten. Dagvatten är regn eller smältvatten från snö och is som rinner av ytor så som tak, vägar och andra hårda ytor som skapats av människor. LÄS MER