Sökning: "gröna tak"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden gröna tak.

 1. 1. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Jönsson; [2021]
  Nyckelord :biotoptak; gröna tak; vildbin; pollinering; biodiversitet; attityd;

  Sammanfattning : Vildbins situation är mycket ansträngd då deras naturliga habitat försvinner i ett allt mer storskaligt och effektivt jordbrukslandskap. Grönytor och ruderatmarker i städer har blivit en tillflyktsort, men även dessa habitat försvinner när staden expanderar och förtätas. LÄS MER

 2. 2. Risker vid översvämning och åtgärdsförslag för MSB:s skola i Revinge

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hilda Anderberg; Sofia Olsson; Frida Bjerklund; Therese Larsson; Frida Junegard; [2021]
  Nyckelord :Översvämning; Skåne; åtgärdsförslag; risker; klimatanpassning; extrem nederbörd; höga flöden;

  Sammanfattning : På skolan i Revinge utbildar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) personer inom områdena skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid ett flertal tillfällen har Kävlingeån översvämmat skolområdet vilket resulterat i att verksamheten blivit stillastående i flera veckor. LÄS MER

 3. 3. Olika takmaterial utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marc Björnlund; [2021]
  Nyckelord :Takmaterial; skalskydd; hållbarhet; gröna tak; solceller; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I den här studien har författaren valt att undersöka om yttertaket kan användas som ett verktyg för att möta en del av de klimatförändringar som förväntas ge oss ett alltmer extremt klimat med längre perioder av torka och kraftiga vindar som följd.Vilket takmaterial lämpar sig bäst utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vilket takmaterial lämpar sig bäst för montage av solceller är några av de frågeställningarna som författaren ställt sig. LÄS MER

 4. 4. Tensta kommunhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Beatrice Selander; [2021]
  Nyckelord :Tensta; kommunhus; glasfasad; takpark; rund;

  Sammanfattning : Tensta är en del av miljonprogrammet och byggdes 1966-1972. Några karaktäristiska drag för Tensta är: prefabricerade betongelement, brutalistiska byggnadsideal samt en gatustruktur baserad på ett rakt rutnätssystem. LÄS MER

 5. 5. GIS modeling of green roof ecosystem services to optimize green infrastructure placement and to map multifunctionality : a case study in Sydöstra staden, Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olivier Rostang; [2021]
  Nyckelord :ecosystem services; GIS; green roofs; urban green infrastructure; sustainable development; multifunctionality; urban planning;

  Sammanfattning : Green roofing has emerged as a viable option for developers and planners seeking to integrate ecosystem services into the built environment, while, at the same time, responding to the constraints posed by urban densification. Urban green infrastructure (UGI) has been placed at the core of sustainable urban planning enabling the integration of ecosystem services in urban development. LÄS MER