Sökning: "kulturella ekosystemtjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden kulturella ekosystemtjänster.

 1. 1. Vad har grönområden för värde i den urbana staden? : En kvalitativ innehållsanalys av Eskilstuna kommuns grönplan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Filip Backmann; [2021]
  Nyckelord :urbana grönområden; ekosystemtjänster; värden; förtätning; grönplan;

  Sammanfattning : En växande folkmängd i kombination med att allt fler människor söker sig till storstäder innebär utmaningar i samhällsplaneringen. Det föreligger en polaritet mellan å ena sidan den kompakta förtätade staden, och å andra sidan bevarandet av urbana grönområden och de fördelar som de för med sig. LÄS MER

 2. 2. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ebba Landén Helmbold; [2020]
  Nyckelord :förtätning; tätortsutglesning; jordbruksmark; översiktsplanering; evidensbaserad planering; density; urban sprawl; evidence based planning;

  Sammanfattning : Cities are expanding at a rapid speed as the urbanisation trend continues throughout the world. Large land aerials are being claimed in favor of urban sprawl as an answer to increasing inhabitant numbers in cities. LÄS MER

 3. 3. Implementeringsarbetet av Grön infrastruktur i Sverige : En policyanalys om integrering av urbana ekosystemtjänster samt värdet av adaptiv planering i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Hanne Svantesson; Stina Wikström; [2020]
  Nyckelord :Biodiversity; Green spaces; Blue spaces; Social-ecological systems; Sustainable city development; Biologisk mångfald; Gröna ytor; Blå ytor; Hållbar stadsutveckling; Social-ekologiska system;

  Sammanfattning : Urbanisation is a global trend and in the year 2050 a big part of the world's population is expected to be living in urban areas. With this demographic change comes challenges. Biodiversity is the foundation for ecosystems to create services that human welfare depends on. LÄS MER

 4. 4. Ekosystemtjänster i stadsplanering : en granskning av tre planprogram från perioden 2016-2020 i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Nilsson; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; urbana miljöer; stadsplanering; planprogram;

  Sammanfattning : Ämnet för uppsatsen behandlar frågan om ekosystemtjänster i planeringsskedet för urbana miljöer. Uppsatsen undersöker om och hur begreppen för ekosystemtjänster hanteras i stadsplaneringens programskeden för tre olika områden i Uppsala. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna Åshage; [2020]
  Nyckelord :hälsopark; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; evidensbaserad design; samhällsutveckling; deltagande aktionsforskning; kulturella ekosystemtjänster; Quality Evaluation Tool; Percieved Sensory Dimensions;

  Sammanfattning : Forskning kring den betydelse utformningen av vår fysiska och psykosociala miljö har för vårt välmående och för att bidra till att skapa goda miljöförutsättningar för ökad hälsa är ett forskningsområde med växande evidens. Samtidigt som våra urbana livsmiljöer växer och förtätas så minskar och begränsas samtidigt nära tillgång till att vistas i naturmiljöer som har positivt effekt för vårt fysiska och mentala välmående. LÄS MER