Sökning: "grönstrukturplan"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet grönstrukturplan.

 1. 1. Urbaniserade människan och den biologiska mångfalden : En jämförelsestudie av grönstrukturplanerna i Kalmar och Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alva Bergstrand; [2021]
  Nyckelord :grönstrukturplan; grönområde; stadsexpansion; urbana djur; biologisk mångfald; kalmar; växjö;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study how the animal life can be taken into account in green structure plans. The purpose is also to study the possibilities of a human need for access to animals and nature in green structure plans. LÄS MER

 2. 2. Grönstrukturplanering i Sveriges kommuner : En fallstudie av kommuners planering av grönstruktur

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Johanna Bengtsson; Tove Olsson; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; green infrastructure; green planning; multifunctional green area; fysisk planering; grön infrastruktur; grönstruktur; grönstrukturplan; grönstrukturplanering; mångfunktionella ytor; nätverk;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete klargör vilka förändringar som skett i svenska kommuners arbete med grönstrukturplanering gällande omfattning, metoder och åtgärder under de senaste 20 åren samt om det finns spår av relevant forskning i kommunala grönstrukturplaner antagna under samma tidsperiod. Undersökningen är en fallstudie där Jönköpings kommun valts ut som ett representativt fall. LÄS MER

 3. 3. Grönområdesplanering beaktande ett socialt perspektiv : förslag till åtgärdsplan för grönområden i Mariehamns stad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Lindblom; [2019]
  Nyckelord :grönområdesplanering; hållbar stadsutveckling; social hållbarhet; miljörättvisa; förtätning; grönstruktur; grönstrukturplan; Mariehamn;

  Sammanfattning : I urbaniseringens fotspår exploateras ofta grönområden som är värdefulla i en social hållbarhetsaspekt. Mot bakgrund av den generella stadsutvecklingen mot allt större förtätning och de utmaningar denna utveckling för med sig syftar detta examensar-bete till att bemöta dessa utmaningar avseende grönområdesplanering i staden. LÄS MER

 4. 4. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Sammanfattning : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. LÄS MER

 5. 5. Den hållbara urbanplaneringens paradoxer : The paradoxes of unsustainable urban planning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ramjar Ahmad; [2017]
  Nyckelord :urbanplanering; Karlstad; täta staden; gröna staden; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats har studerat två stadsplanerings ideal som framträder i planeringsprocessen i den fysiska planeringen. Studiens utgångspunkt har varit hållbar utveckling för att studera de två rådande urbanplaneringarna idag. LÄS MER