Sökning: "Paul Singh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paul Singh.

  1. 1. Analys av faktorer som påverkar bränsleförbrukningen i en personbil : Med multipel linjär regression

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Filip Jovanovic; Paul Singh; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi undersöker olika faktorers påverkan på bränsleförbrukningen i personbilar. Detta görs genom att utföra en multipel linjär regression med programmet R. LÄS MER