Sökning: "RN-nurses experiences"

Hittade 1 uppsats innehållade orden RN-nurses experiences.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
    Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER