Sökning: "Ramsey sentence"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ramsey sentence.

  1. 1. Processreliabilistiska rättfärdigande som funktionalistiska förlopp: Är generalitetsproblemet ett frameproblem?

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

    Författare :Johan Lundqvist; [2013]
    Nyckelord :Epistemology; reliabilism; process reliabilism; metaphysical functionalism; Ramsey sentence; epistemic justification; evil demon; clairvoyance; Mr. Truetemp; generality problem; the Chinese Room; frame problem; enveloping.; Epistemologi; reliabilism; processreliabilism; metafysisk funktionalism; Ramseysats; epistemiskt rättfärdigande; elak demon; klärvoajans; Mr. Truetemp; generalitetsproblem; det Kinesiska Rummet; frameproblem; enveloping.;

    Sammanfattning : Först presenteras metafysisk funktionalism. En Ramseysats för smärta spelar en central roll som en implicit definition av ett mentalt tillstånd över sensorisk input och beteendemässig output. Därefter presenteras reliabilismen som en teori om kunskap. LÄS MER