Sökning: "Rasha Ajjanelhadid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasha Ajjanelhadid.

  1. 1. NYANLÄNDA ELEVER OCH ARABISKAUNDERVISNINGEN Hur nyanlända elever i åk 6 upplever modersmålsundervisningen i arabiska och hur den påverkar deras inlärning av svenska

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Rasha Ajjanelhadid; [2023-06-07]
    Nyckelord :Nyanlända elever; modersmålsundervisning; svenska som andraspråk;

    Sammanfattning : Forskningen fokuserar på elevens åsikter och erfarenheter för att utveckla effektivare undervisningsmetoder som tar hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Två frågeställningar som ska besvaras är om eleverna tycker att arabiskaundervisningen är viktig och varför samt hur det påverkar deras inlärning av svenska som andraspråk. LÄS MER