NYANLÄNDA ELEVER OCH ARABISKAUNDERVISNINGEN Hur nyanlända elever i åk 6 upplever modersmålsundervisningen i arabiska och hur den påverkar deras inlärning av svenska

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Forskningen fokuserar på elevens åsikter och erfarenheter för att utveckla effektivare undervisningsmetoder som tar hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Två frågeställningar som ska besvaras är om eleverna tycker att arabiskaundervisningen är viktig och varför samt hur det påverkar deras inlärning av svenska som andraspråk. Intervjuer kommer användas i denna studie som metod för att genomföra en kvalitativ studie om nyanlända elevers upplevelser av modersmålsundervisning. Intervjuer utfördes med elever från två olika grundskolor i årskurs 6 som är engagerade i att lära sig arabiska som modersmål. En tematisk analys användes för att identifiera gemensamma teman och mönster i elevernas svar, totalt intervjuades åtta elever. För att välja deltagarna kontaktades rektorerna och vårdnadshavarna informerades via mejl om syftet med intervjuerna. Data från intervjuer transkriberades och analyserades för att dra slutsatser om elevernas åsikter om modersmålsundervisning. Intervjuerna visar att eleverna anser att arabiskaundervisning är viktig eftersom deras modersmål hjälper dem att kommunicera med släktingar, läsa Koranen och ger dem självförtroende. Eleverna anser också att det är viktigt att behärska standardarabiska eftersom det är officiellt undervisningsspråk och det skiljer sig från vardagsspråket som de pratar. Eleverna tycker att arabiskainlärning positivt påverkar inlärningen av svenska som andraspråk genom att öka ordförrådet och underlätta översättning från svenska till arabiska, vilket hjälper till att förstå svåra svenska ord och textinnehåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)