Sökning: "Rasmus Tegel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Tegel.

  1. 1. Offer för omständigheter eller omoraliska förövare? En kvalitativ studie om konstruerandet av romska EU-migranters tiggeri i den svenska dagspressen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Rasmus Tegel; Truls Herlin; [2017]
    Nyckelord :organized begging; poverty; begging; Roman EU-migrants; Swedish press; Social Sciences;

    Sammanfattning : This paper explores how begging roman EU-migrants was constructed in the public Swedish press. The study was based on a total of 15 articles, nine from Sydsvenska Dagbladet and six from Expressen, which were later analyzed with a social constructionist approach from a problem perspective. LÄS MER