Sökning: "Rodrigo Guarachi Ugarte"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rodrigo Guarachi Ugarte.

  1. 1. Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Rodrigo Guarachi Ugarte; [2012]
    Nyckelord :ABL; Revisorn; Låneförbudsreglerna; Låneförbudet; god revisionssed; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den rättsliga strukturen som ett aktiebolag är uppbyggd efter består av flera regelsystem. Dessa regelsystem återfinns i aktiebolagslagen och har olika syften. Ett av dessa regelsystem som vi här kallar låneförbudet eller låneförbudsreglerna syftar till att skydda aktiebolagets egna kapital. LÄS MER