Sökning: "Ronnie Huang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronnie Huang.

  1. 1. Torsbergsandan : Kultur och motivation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Alp Suleyman; Huang Ronnie; [2013]
    Nyckelord :Organisationskultur; ledarskap; motivation; utveckling och mål;

    Sammanfattning : SammanfattningTitel: Torsbergsandan – Kultur och motivationNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Suleyman Alp och Ronnie HuangHandledare: Lars EkstrandDatum: April 2013Syfte: Med denna studie vill vi få en ökad förståelse för hur ledare kan motivera sinamedarbetare för att skapa en starkare organisationskultur.Metod: De tre metoder som vi har använt oss av i vår uppsats är kvalitativ metod,hermeneutisk metod samt deduktiv metod. LÄS MER