Sökning: "Sara Al-Dalal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Al-Dalal.

  1. 1. Yrkesverksamma med grav hörselnedsättning - påverkan av omgivningens stöd på livskvalitet. - En registerstudie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Sara Al-Dalal; [2019-07-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Purpose: To examine if there is a relationship between quality of life and social support, both from within the workplace and from family, for workers with severe hearing impairment.Method: A retrospective study based of data on 277 patients with severe to profound hearing impairment in The Swedish Quality Register of Severe Hearing Impairment. LÄS MER