Sökning: "Sofia Kockum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Kockum.

  1. 1. Samlingen som språkligt lärotillfälle

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Zara Billsten; Sofia Kockum; [2012]
    Nyckelord :grupp; lärande; förskollärarens roll; samling; samlingsaktiviteter; språk; svårigheter; rutiner;

    Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att beskriva hur fyra förskollärare ser på och arbetar med barnens språk i samlingen, hur de uppfattar den egna rollen och hur de ser på barngruppens betydelse för barnens språkutveckling. Syftet är också att beskriva de språkliga svårigheter som kan förekomma i samlingen och på vilket eller vilka sätt pedagogerna ser på och löser dessa. LÄS MER