Sökning: "Strand Gustbée"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Strand Gustbée.

  1. 1. Kartläggning av elevers läsutveckling inom grundsärskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Maria Strand Gustbée; Carina Ottosson; [2014]
    Nyckelord :avkodning; grundsärskola; kartläggning; läsförståelse; motivation;

    Sammanfattning : Det finns en stor önskan hos elever att lära sig läsa. Detta är ofta en av de saker som kommer fram vid samtal med elever och föräldrar inför starten i grundsärskolan.    Syftet med studien är att undersöka hur, när och vad som kartläggs inom läsutveckling hos elever i grundsärskola. LÄS MER