Sökning: "Vanessa Völker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vanessa Völker.

  1. 1. R&D openness configuration - the role of appropriability, competence level and culture

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sven Kock; Vanessa Völker; [2013]
    Nyckelord :Open innovation; R D openness; appropriability; competence level; culture; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER