Sökning: "Yvonne Sigvardsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yvonne Sigvardsson.

 1. 1. Kan flickor vara våldsamma och pojkar omtänksamma? : Olika typer av karaktärer som går att identifiera i några av skolans läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Angeliqa Sigvardsson; Carolin Stork; [2018]
  Nyckelord :Socialkonstruktivism; Genus; Könsstereotyp; Läseböcker; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur olika föreställningar om manlighet och kvinnlighet framställs i läseböcker som används i skolan. Den bakomliggande teorin för denna studie är socialkonstruktivism samt Yvonne Hirdmans genussystem/genusordning med fokus på den dikotomiska uppdelningen av vad som anses vara manligt och kvinnligt. LÄS MER

 2. 2. Icke-finansiella prestationsmått -inom elmarknadsbranschen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yvonne Sigvardsson; Lina Valingsten; [2010-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Föreliggande studie kommer att handla om hur icke- finansiella prestationsmått kommer till uttryck inom elmarknadsbranschen. Elmarknadsbranschen har genomgått stora förändringar sedan avregleringen år 1996 och är därför särskilt intressant att undersöka. LÄS MER