Sökning: "Hållbar utveckling tre dimensioner"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Hållbar utveckling tre dimensioner.

 1. 1. Hållbarhetsrapporteringens effekter för flygbranschen : en fallstudie av Swedavias hållbarhetsrapportermellan 2017 och 2019

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :David Hartman; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; Triple Bottom Line; hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Att arbete utefter en hållbar utveckling ställer höga krav på organisationsledningar – de behöver arbeta utefter Brundtland-rapportens definition av hållbar utveckling, samtidigt som de tillfredsställer organisationens intressenters behov. Det har lett till att organisationer sätter tydliga mål, prioriterar hållbarhetsarbetet och tar generellt ett större ansvar över dess påverkan. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju egentligen allt”- rektorers perspektiv på hållbar utveckling i förskolan : En jämförelsestudie mellan svenska förskolor i Sverige och Thailand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Angelica Larsson; Emilia Erkapers; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; förskola; rektorer; ESD; tre dimensioner.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att jämföra rektorers syn på hållbar utveckling i förskolan i två olika länder, Sverige och Thailand, samt öka kunskapen om arbetet med hållbar utveckling i förskolan. De frågor som hjälpt oss genom studien är: Hur definierar rektorer begreppet hållbar utveckling? Hur beskriver rektorer att deras förskolor arbetar med de tre dimensionerna inom hållbar utveckling? Vilka likheter och skillnader går att hitta i arbetet med hållbar utveckling på förskolor i Sverige och Thailand? Som metod för studien användes kvalitativa intervjuer där rektorer på svenska förskolor både i Sverige och Thailand inkluderas. LÄS MER

 3. 3. Tre dimensioner av hållbar utveckling i förskolan : verksamhetens innehåll och förskollärarens val av metod i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Isabelle Kraft; Josefin Lööv; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskollärares planerade undervisning och tysta kunskap i hållbar utveckling : Utifrån hållbar utvecklings tre dimensioner, ekologi, ekonomi och sociala relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Nygård; [2020]
  Nyckelord :Ecology; economics; sustainable development; social relations; quiet knowledge; Ekologi; ekonomi; hållbar utveckling; sociala relationer; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord för att belysa och förklara hållbar utveckling utifrån de tre dimensioner som bör tas i beaktning i förskolans verksamhet, de är ekologi, sociala relationer och ekonomi. Detta utifrån förskollärarnas planerade undervisning men också från den tysta kunskap de förmedlar till barnen. LÄS MER

 5. 5. "Har inte du någon val att gå och rädda någonstans?" : En semiotisk innehållsanalys av julkalendern Storm på lugna gatan ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Angelica Bengtsson; Alva Stahl; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Semiotik; Public Service; Barnprogram; Hållbarhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Världen står inför stora utmaningar gällande hållbar utveckling och problemen kommer inte att lösas över en natt. Det är en lång och tidskrävande process som kräver mycket kunskap av jordens nuvarande och framtida befolkning. LÄS MER