Sökning: "lärarperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 732 uppsatser innehållade ordet lärarperspektiv.

 1. 1. Vandring, vindskydd och stormkök : - Friluftsliv ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ali Elvin; Andersson Hellberg Elina; [2021]
  Nyckelord :: Curriculum theory; friluftsliv; physical education and health; Friluftsliv; idrott och hälsa; läroplansteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. MODERSMÅLSUNDERVISNING I GRUNDSKOLAN ur ett lärar- och elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Flor Huamantumba; [2020-01-08]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; attityder till modersmål; arbetssätt i modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras praxis för modersmålsundervisning i grundskolan. Studiens syfte är att undersöka hur modersmålsundervisningen genomförs i grundskolan, sett från elev- respek-tive lärarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Läsundervisning från ett lärarperspektiv : En studie om lärares uppfattningar av skillnader i pojkars och flickors läsattityder i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Johanna Linnér; [2020]
  Nyckelord :reading comprehension; reading attitudes; reading; boys and girls; differences; norms; läsförståelse; läsattityder; läsning; pojkar och flickor; skillnader; normer;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att öka kunskapen om lärares uppfattningar kring pojkars och flickors attityder och eventuella resultatskillnader inom läsning och läsförståelse. Detta gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem lärare. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning i problemlösning med avseende på elevers förutsättningar att använda kreativa matematiska resonemang : Problemlösning ur ett lärarperspektiv för elever i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Julia Stonegård; [2020]
  Nyckelord :Imitativa resonemang; kreativa matematiska resonemang; matematiskt problem; problemlösning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om lärares didaktiska val gällande matematiska problem i syfte att utveckla elevers resonemangs- och problemlösningsförmåga i årskurserna 1–3. Syftet är vidare att få ökad kunskap om vilka förutsättningar lärare skapar för elever att arbeta med kreativa matematiska resonemang. LÄS MER

 5. 5. Lässtrategiernas internalisering och utmaningar : En litteraturstudie om lässtrategiernas nytta och prövningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josefin Petersson; Patricia Storm; [2020]
  Nyckelord :Lässtrategier; undervisningsmodeller; grundskolan; lärare; elev; internalisering; läsning; textsamtal; motivation; planering; klassrum; texturval; metakognition;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att, utifrån ett lärarperspektiv, utreda vad som krävs för att elever ska internalisera lässtrategier samt vilka utmaningar lärare måste förhålla sig till i strategiundervisningen. Användandet av lässtrategier är en förutsättning för att bli en god läsare, och en utvecklad läsförmåga är en viktig egenskap i ett demokratiskt samhälle. LÄS MER