Sökning: "lärarperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 1055 uppsatser innehållade ordet lärarperspektiv.

 1. 1. Kontinuitet och förändring : Undervisningsstrategier för att utveckla elevers förmåga att föra historiska resonemang på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Elisabet Hedstrand; [2024]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historiskt tänkande; undervisningsstrategi; kontinuitet och förändring; historiska resonemang; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur historielärare på högstadiet utformar undervisningen för att stärka elevernas historiemedvetande genom att utveckla elevernas förmåga att föra historiska resonemang om kontinuitet och förändring. Undersökningen tar sin utgångspunkt i lärarnas förståelse av de centrala begreppen historiska resonemang, kontinuitet och förändring samt historiemedvetande. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i undervisning ur lärarperspektiv i ämnet engelska : Formativ bedömnings fördelar och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Danny Antar; [2024]
  Nyckelord :Formative assessment; elementary school; teachers´ attitudes; formative assessment techniques;

  Sammanfattning : Abstract: The purpose of this study was to investigate the attitudes of six elementary school teachers towards formative assessment strategies and how they employ them. The study employed a qualitative approach, utilizing semi-structured interviews to explore the teachers´understanding formative assessment, its application in their teaching practices, and the perceived advantages and disadvantages associated with its use. LÄS MER

 3. 3. "Lärare har idag frihet att själva välja läromedel..." : En kvantitativ enkätundersökning om lågstadielärares användning av läromedel och eventuella ramfaktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michaela Eriksson; Ellinor Wollner; [2024]
  Nyckelord :Matematikundervisning; lågstadiet; läromedel; lärobok; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att presentera hur användningen av läromedel i matematikundervisningen ser ut på lågstadiet samt i vilken utsträckning det finns faktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Detta gjordes med en kvantitativ ansats där insamlingsmetoden var webbenkät. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelser av gruppdynamik i idrott och hälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Elias Östlin; [2024]
  Nyckelord :physical education; group dynamics; teacher; student; group development; relations; Tuckman; idrott och hälsa; gruppdynamik; lärare; elev; grupputveckling; relationer; Tuckman;

  Sammanfattning : Att som lärare hantera en hel klass och se till allas olika förutsättningar är inte alltid lätt. Det kräver kännedom om utmaningar i det sociala samspelet. Goda relationer både elever emellan och mellan lärare och elever är viktigt för att skapa trygghet och delaktighet (Skolforskningsinstitutet 2020). LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenheter av heldigitala läromedel : Arbetsprocesser i den dynamiska klassrumskontexten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Mariell Viklund; [2024]
  Nyckelord :Digital educational materials; collaborative Digital Textbooks; teacher perspective; teacher decision making process; technology integration; Digitala lärresurser; heldigitala läromedel; lärarperspektiv; lärares beslutsprocess; teknikintegrering;

  Sammanfattning : Fully digital educational materials, collaborative Digital Textbooks (cDTB), are common in the Swedish educational materials market. This study examines, from the teachers' point of view, the advantages and challenges of cDTB, and the decision-making process of teachers regarding the selection of educational materials was analysed. LÄS MER