Sökning: "meningserbjudande"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet meningserbjudande.

 1. 1. ”Barnen kan oftast minst lika mycket som vi” : En studie om digitala verktyg i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Hennig; Johanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; förskolan; design för lärande; förskollärares perspektiv; meningserbjudande; multimodalt lärande; iscensättning av lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om vad adekvat digital kompetens innebär utifrån förskollärares användning av digitala verktyg samt hur de beskriver sin digitala kompetens. Den teoretiska utgångspunkten i studien är design för lärande med centrala begrepp som meningserbjudande, multimodalt lärande samt iscensättning av lärande. LÄS MER

 2. 2. 42 : En analys av livsmening och meningsskapande i läroböcker för ämnet religionskunskap i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Veronika Dahl; [2021]
  Nyckelord :livsåskådning; läroboksanalys; religionsdidaktik; religionsundervisning; världssyn; religiös; sekulär;

  Sammanfattning : Religionskunskap är ett gymnasiegemensammt ämne som alla elever i den svenska gymnasieskolan läser. Med utgångspunkt i den sekulära samhällsutvecklingen i Sverige har också skolan utvecklats i en sekulär riktning. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteratur - hur arbetar lärarna och vad tycker eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Katherine Ackman; Carmen Lindström; [2021]
  Nyckelord :Meningserbjudande; elevuppfattningar; skönlitterär undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur tre grundskollärare beskriver sitt arbete med skönlitteratur i grundskolans årskurs 1. Syftet är också att fördjupa vår kunskap om vad som utgör de dominerande inslagen  i deras skönlitterära undervisning, vilka uppfattningar som deras elever har om den erbjudna undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Laborativa material i matematikundervisningen : En kvalitativ studie av hur lärare beskriver att de arbetar med laborativa material inom taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sofia Cederfeldt; Sofia Andersson; [2021]
  Nyckelord :manipulatives; teacher; mathematics; number sense; konkret material; laborativt material; lärare; matematik; taluppfattning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur verksamma lärare på lågstadiet beskriver sin användning av laborativa material när de undervisar inom taluppfattning och få syn på vilka material som används. Genom att utgå från multimodal socialsemiotik har vi kunnat identifiera olika meningserbjudanden och roller som det laborativa materialet tillskrivs vid användandet. LÄS MER

 5. 5. En studie av användandet av film och annat audiovisuellt material i undervisningen i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karin Banstorp; [2021]
  Nyckelord :audiovisuellt material; film; meningserbjudande; moderna språk; possible selves; språkundervisning;

  Sammanfattning : Följande studie har haft som syfte att undersöka och analysera vilket audiovisuellt material lärare i moderna språk använder i sin undervisning och i vilken utsträckning de tar till varaden variationsrika mängd material som finns tillänglig idag via det digitaliserade klassrummet. Forskningsfrågorna var: Vilka typer av audiovisuellt material erbjuds elever som läser spanska och tyska som moderna språk på högstadiet? och Vilka meningserbjudanden innehåller det audiovisuella materialet som lärarna använder? Materialet för undersökningen har samlats in med hjälp av ett frågeformulär, där lärare i spanska och tyska på en specifik högstadieskola i Skåne har lämnat uppgifter om allt audiovisuellt material som de visar i sin undervisning. LÄS MER