Sökning: "Zeinab Kheirabadi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zeinab Kheirabadi.

  1. 1. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Zeinab Kheirabadi; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Kheirabadi Z. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes.En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad (OM153B), 15 högskolepoäng. LÄS MER