Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Författare: Zeinab Kheirabadi; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kheirabadi Z. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes.En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad (OM153B), 15 högskolepoäng.Malmöuniversitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen förvårdvetenskap, Vårtermin 2022.Bakgrund: Antalet individer som lider av typ 2 diabetes ökar varje år. Typ 2diabetes är en av de vanligaste långvariga sjukdomarna. Typ 2 diabetes kan ävenräknas som en livsstilsrelaterad sjukdom som grundar sig på ohälsosammalevnadsvanor som ökar sjukdomsrisken genom exempelvis olämplig kost, brist påfysisk aktivitet, samt tobak och alkoholkonsumtion. En av de behandlingar somkan hjälpa patienter att främja hälsan utan medicinering samt livskvalitetsutveckling är därmed livsstilsförändring.Syfte: Studien ämnar belysa patienters upplevelser av livsstilsförändring vid typ2 diabetes.Metod: Studien använder 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod.Utvalda artiklar hämtades från både CINAHL och PubMed databaser sominriktar sig på medicin och omvårdnad. Kvalitativgranskning av artiklarnagenomfördes enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering(SBU:s mall) 2014.Resultat: Detta utgår ifrån 14 artiklar med kvalitativ ansats från åtta länder.Resultatet presenteras i fyra teman: 1) Motivationens roll hos patienter attgenomföra livsstilsförändring 2) Rollen av stöd och undervisning för patienter vidlivsstilsförändring 3) Patienternas upplevelser av förändringar 4) Effekter avlivsstilsförändring på individens livskvalitet. Motivation är första och främstaanledningen som kan påverka individers livsstilsförändring positivt eller negativt.Undervisning och stöd från anhöriga och hälsosjukvårdpersonal har också enviktig roll för livsstilsförändringar. Varje individ upplever livsstilsförändringar påolika sätt som utgår från individens känslor och livserfarenheter.Konklusion: Studien visar att en insikt om diabetes behövs hos individer för attdessa ska lyckas förändra sina ohälsosamma levnadsvanor till en förbättring av sinlivsstil och ökad livskvalitet.Nyckelord: diabetespatienter, typ 2 diabetes, livsstilsförändringar, patientensupplevelse, kvalitativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)