Sökning: "c produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden c produktion.

 1. 1. Biokol av avfallsfraktioner från IKEA:s möbeltillverkning

  Kandidat-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Safiya Ahmed; Jesper Carlsson; Jenny Blomberg; Filip Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Biokol; Pyrolys; Klimatförändringar; Jordförbättring; EBC;

  Sammanfattning : I dagens samhälle genereras en stor mängd avfall, där stora delar av avfallen förbränns vilket inte är gynnsamt för vare sig miljön eller klimatet. Därför finns det idag ett stort behov av klimatsmarta metoder där avfallen kan användas till att producera produkter som kan motverka klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Constructional- and material technical optimization of concrete - possible environmental benefits

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Hannes Tornerefelt; Richard Wong; [2021]
  Nyckelord :concrete; CO2-emissions; cement; environment; material; construction; betong; koldioxidutsläpp; miljö; konstruktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The greenhouse effect and the emission of greenhouse gases, namely carbon dioxide, is a global issue which today permeates alot of the societal consciousness and therefore also alot of the conducted research. The construction industry is not different in this regard. LÄS MER

 3. 3. Preliminary experimental study on the affect of water of the hydrogen reduced hematite pellet

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Henrik Welander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming is one of the most important challenges that we are facing today. Since carbon dioxide (CO2) is by far our most common green house gas pollutant,  most large corporations need to reconsider how their production is performed to keep the global warming below 2 ◦C. LÄS MER

 4. 4. Variations in material properties of grey cast iron and its impact on tool wear

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Andreas Söderholm; [2021]
  Nyckelord :Grey cast iron; hard inclusions; tool wear; machinability; graphite structure.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Among cast materials, grey cast iron and ductile iron makes up about three quarters of all cast parts. This makes the manufacturing and machining of grey cast iron an important economical factor for the automotive industry. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar med webbaserad SFI-undervisning : En kvalitativ studie om sex lärares uppfattningar om fjärr- och distansundervisning på SFI kurs C under Coronapandemin 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Nurbika Abdulmuslimova; [2021]
  Nyckelord :Svenska för invandrare SFI ; digitala verktyg; webbaserad undervisning; fjärrundervisning; distansundervisning; muntlig interaktion; muntlig produktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa kunskap om SFI-lärares arbete kring webbaserad undervisning, samt vilka digitala verktyg de använder och på vilket sätt lärarna främjar språkinlärning, när det gäller muntlig interaktion och produktion och vilka metoder som används. Jag vill också ta reda på vad SFI-lärarna har för utmaningar och möjligheter med undervisning på distans. LÄS MER