Sökning: "constanza rodriguez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden constanza rodriguez.

  1. 1. Att säkra den framtida kompetensen - Ett företags arbete med att attrahera studenter

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Constanza Rodriguez; [2013]
    Nyckelord :Motivation; Employer Branding; Feedback; Attrahera;

    Sammanfattning : I takt med att konkurrensen på arbetsmarknaden blir allt hårdare samtidigt som det pågår ett generationsskifte inom olika branscher så är det viktigare än någonsin att hitta talangfulla medarbetare med rätt kompetens. I denna kvalitativa studie undersöktes en verksamhet i ett företag som samarbetar med diverse universitet för att förbättra utbildningarna och skapa en större rekryteringsbas. LÄS MER