Sökning: "delade dygnspass"

Hittade 1 uppsats innehållade orden delade dygnspass.

  1. 1. Övergång från dygnstjänstgöring till delade dygnspass inom ambulanssjukvården

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Fredrik Sandberg; Therese Larsson; [2015]
    Nyckelord :Ambulanssjukvård; delade dygnspass; arbetsmiljö; patientsäkerhet; trafiksäkerhet; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ökat antal uppdrag inom ambulanssjukvården har lett till att dygnstjänstgöring tagits bort och det införts delade dygnspass då personal inte fick någon tid för återhämtning. Studier visar att för lite sömn ger negativ påverkan på patientsäkerhet och trafiksäkerhet. LÄS MER