Sökning: "dokumentanalys skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden dokumentanalys skolor.

 1. 1. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag:I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andraverksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterandeverksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 2. 2. En tematisk analys av IUP:er/Individuella utecklingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linn Nilsson Sandgren; Emmie Oppermann; [2020]
  Nyckelord :individuell utvecklingsplan; formativ bedömning; summativ bedömning; iup;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur IUP:er är utformade, vilka mål som formuleras inom svenskämnet, samt vilken bedömning som kommer till uttryck i IUP:erna. För att få svar på frågorna har det genomförts en dokumentanalys av upprättade IUP:er från 6 olika skolor, belägna i två sydvästliga kommuner. LÄS MER

 3. 3. När döden inträffar... : En jämförande studie av svenska krisplaner och danska sorgplaner i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kajsa Halonen; Sheyma Abdullah; [2020]
  Nyckelord :Dokumentanalys; dödsfall; kris; krishanteringsplan; skola; sorg; sorgeprocess.;

  Sammanfattning : Death can take place anytime and anywhere. When a student dies, a teacher or other pedagogue at the school, may need a crisis management plan in order to know how to relate to a mourning child. The purpose of this study has been to contribute to an in-depth knowledge of coping with grief and crisis in school, with focus on death. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsprogram i matematik och hur vi arbetar med dem i praktiken : En text- och intervjustudie i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Caroline Zettergren; [2019]
  Nyckelord :Supportive educational measures; mathematics; mathematic difficulties; relational; categorical; survey; Åtgärdsprogram; matematik; matematiksvårigheter; relationellt; kategoriskt; kartläggning; åtgärder.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa och problematisera framställningarna i och problematisera framställningarna i åtgärdsprogram inom matematik samt att få insikt i pedagogernas bild av hur de arbetar med åtgärdsprogrammen i verkligheten och vilken syn de har på åtgärdsprogram. Vidare syftade studien till att ta fram riktlinjer för skrivandet av åtgärdsprogram för att det ska bli ett levande dokument som blir ett stöd för eleverna och pedagogerna. LÄS MER

 5. 5. LCA-SIMULERING FÖR EN MODULBYGGNAD GENOM FYRA OLIKA LIVSCYKLER

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Hudallah Ahmad; Julia Ulfvengren; [2019]
  Nyckelord :life cycle assessment; building modules; module buildings; timber construction; preeschool; climate impact; insulation; transportation load; time-limited building permits; livscykelanalys; Modulbyggnad; träkonstruktion; förskola; klimatpåverkan; tilläggsisolering; transportbelastning; tidsbegränsat bygglov; LCA;

  Sammanfattning : Purpose: There is a severe housing shortage in Sweden, with a deficiency of schools and preschools. At the same time, carbon dioxide emission is measuring higher than ever and the realization of environmental crisis is clear. The building sector is responsible a high percentage of carbon dioxide emissions. LÄS MER