Sökning: "falsifikationism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet falsifikationism.

  1. 1. Klassteorier : en kritisk jämförelse och vetenskapsteoretisk utvärdering av fyra teorier om klass

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Anders Wernersson; [2014]
    Nyckelord :klass; klassposition; klassindelning; exploatering; jämförelse; falsifikationism;

    Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie över fyra olika teorier om klasser, nämligen Marx, Weber, Erikson och Goldthorpe samt Wrights teori om klasser. Teorierna beskrevs, jämfördes med varandra samt utvärderades utifrån deras förmåga att nå upp till den vetenskapsteoretiska läran falsifikationismens ideal. LÄS MER