Sökning: "grupporienterat samhälle"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden grupporienterat samhälle.

 1. 1. Minimering av slöserier för effektivisering av en flödeskedja : En fallstudie vid Älvsbyhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Öhrwall; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Lean; Produktion;

  Sammanfattning : Konkurrensen mellan företag i dagens samhälle ökar konstant, vilket medför att det blir allt viktigare för företag att minska kostnader för att fortsättningsvis vara handlingskraftiga på den konkurrenskraftiga marknaden. Företag kan minska sina kostnader genom att ha välfungerande och effektiva flödeskedjor. LÄS MER

 2. 2. Vems mänskliga rättigheter? – En kvantitativ innehållsanalys och en tematisk narrativanalys av den offentliga debatten omkring manlig icke-medicinsk omskärelse

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Josefin Björk; [2014]
  Nyckelord :manlig omskärelse; dagens nyheter; Politiken; Okin; Kymlicha;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka på vilket sätt mänskliga rättigheter används som narrativ i den offentliga debatten om manlig icke-medicinsk omskärelse. Den utvalda empirin är debattinlägg publicerade av den svenska dagstidningen Dagens Nyheter och den danska dagstidningen Politiken. LÄS MER

 3. 3. "Det är någonting med limhallen" : utvecklingen mot ett gott medarbetarskap i en god arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sofia Beiron; David Fredriksson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern organisationsforskning ser medarbetarskapet som en viktig del av ledarskapet och därför har vi valt att fokusera på medarbetarens roll i organisationen i vårt examensarbete. Vi genomförde en fallstudie på ett företag där ledningen hade behov av att få en djupare förståelse av en arbetsgrupps psykosociala och fysiska arbetsförhållanden. LÄS MER