Sökning: "icke-smoothers"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet icke-smoothers.

  1. 1. Smoothers och icke-smoothers : en kartläggning och probleminventering av income smoothing hos svenska börsnoterade företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Mikaela Öberg; Anneli Stenberg; [2017]
    Nyckelord :Income smoothing; kreativ redovisning; smoothers; icke-smoothers;

    Sammanfattning : .... LÄS MER