Sökning: "jean piaget pedagogiska teorier"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jean piaget pedagogiska teorier.

 1. 1. Böckernas betydelse för barnens språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

  Författare :Jessica Olsson; Petra Mikaelsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur pedagogerna tankar kring barns språkliga utveckling och hur de arbetade mer konkret med böcker och samtal för att främja barns språkutveckling. Jean Piaget och Lev Vygotskij är de pedagogiska teoretikerna som vi har utgått ifrån gällande teorier inom läro-processer. LÄS MER

 2. 2. Från helhet till del eller del till helhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sofie Grandin; Linda Norvik; [2009]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; Historiemedvetenhet; Tidsinje; Dewey; Vygotskij; Piaget;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan ämnesintegrering ochämnesindelning ur ett elevperspektiv. Denna undersökning bygger på en kvantitativ metodoch tar sitt empiriska avstamp i 38 tidslinjer konstruerade av två åttondeklasser. LÄS MER

 3. 3. Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Henriksson Weberg; [2007]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskola; sagor; samling;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan? Författare: Malin Cronvall Weberg Bakgrund: Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. LÄS MER