Sökning: "Dewey"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet Dewey.

 1. 1. SUSTAINABILITY COMPETENCIES AND EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION: STUDENT PERCEPTIONS

  Master-uppsats,

  Författare :Alice Annelin; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sustainability Competencies; Experiential Learning; Sustainability Action; ESD; Online Teaching;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study was to investigate university student perceptions of their competencies of and propensity to act for sustainability, while they study on a module designed with use of the experiential learning approach. Theory: The conceptual framework of this research was based on a combination of theories; experiential learning (Dewey, 1963) that focuses on the development of student knowing, being and doing, and transformational learning theory (Mezirow, 2000) that has inspired the key sustainability competencies (Brundiers et al. LÄS MER

 2. 2. practical, efficient, necessary

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för dans

  Författare :Sigrid Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :martial arts; necessity; efficiency; practicality; urgency; relationality; dance; choreography;

  Sammanfattning : This essay is one part of my Bachelor's degree project, the other part being a dance performance with the title practical, efficient, necessary that was premiered in January of 2021. The essay discusses the main problem of the project (which was necessary movements and the lack thereof in dance) as for thoughts and methods that was used in the project in working with the theme of necessity. LÄS MER

 3. 3. Det implicita uppdraget i klassrummet : Lärares synsätt på demokratiuppdraget i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Björn Westerblom; [2021]
  Nyckelord :Svenskämnet; demokratiuppdraget; forskningsintervjuer; pragmatism; Dewey;

  Sammanfattning : Skolan har sedan 1948 varit en del i att fostra nya demokratiska medborgare genom deras skolgång. Detta uppdrag har återkommit i samtliga läroplaner sedan dess och ska i rådande läroplan genomsyra all undervisning. LÄS MER

 4. 4. Barnlitteraturen och vär(l)den : Demokratiska värderingar som synliggörs i barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Candice Hermes-Smith; Therés Andersson; [2021]
  Nyckelord :book talks; children’s literature; democracy; values; visual text analysis; barnlitteratur; boksamtal; demokrati; visuell textanalys; värderingar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how norms and values are described in children´s literature and compare these descriptions with the democratic norms and values in the curriculum.  The theory is inspired by Dewey’s theory about the democratic society. LÄS MER

 5. 5. Närområdesstudier och utomhuspedagogik i samhällskunskapsundervisningen : På vilka sätt kan lokalsamhället användas för årskurs fyra till sex?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; [2021]
  Nyckelord :Outdoor education; neighborhood studies; civics teaching; teachers´ experiences; location affiliation; nature and forest school; city studies and study visits; Utomhuspedagogik; närområdesstudier; samhällskunskapsundervisning; lärares erfarenheter; platstillhörighet; natur- och skogsskola; stadsstudier och studiebesök;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilken betydelse närområdesstudier ochutomhuspedagogisk undervisning knuten till lokalsamhället har för lärare i samhällskunskap,att skapa variation i undervisningen och om samt hur lärare använder närområdet i sinundervisning i årskurs 4–6. Det finns tidigare forskning kring främst natur- och äventyrsinriktadutomhuspedagogik som fokuserar på yngre elever, men mindre kring närområdesstudier,studiebesök och besök från samhället, för ämnet samhällskunskap. LÄS MER