Barns demokratiska röst i rutinsituationer. : En kartläggning av barns demokratiska utrymme i förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet

Sammanfattning: Studien undersöker utrymmet som barns demokratiska röst har i rutinsituationer i förskolan med syfte att kartlägga utrymmet. Studien genomfördes med metodtriangulering där det kvantitativa består av observationer med ett schema och det kvalitativa av fältanteckningar. Den teoretiska utgångspunkten är Harry Shier, John Dewey och begreppet barns demokratiska röst. Det kvantitativa resultatet visar att utrymmet för barns demokratiska röst i förskola (A) totalt uppnår en procentandel på 58% och 1,3 antal handlingar/minut. Resultatet i förskola (B) uppnår en procentandel på 100% och 0,6 antal handlingar/minut. Sammanställningen uppnår en procentandel på 66% och 0,9 antal handlingar/minut. Det kvalitativa resultatet visar att formerna för barns demokratiska röst i rutinsituationer sker genom växelverkande dialoger med engagerade och intresserade pedagoger, barnen gör motstånd som delvis bemöts och leder till en demokratisk röst delvis stannar vid en demokratisk handling samt att det verbala och kroppsliga samverkar för att förstärka kommunikationen. Slutsatser är att alla rutinsituationer mer eller mindre överstiger 50% och att demokrati finns närvarande i dessa situationer. En annan slutsats är att TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) betraktas som en förutsättning för barns demokratiska röst. Den sista slutsatsen är att motstånd som bemöts ökar utrymmet och skapar förutsättningar för att utveckla demokratiska förmågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)