Sökning: "Frida Rodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Rodin.

  1. 1. Barns demokratiska röst i rutinsituationer. : En kartläggning av barns demokratiska utrymme i förskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

    Författare :Frida Rodin; Hanna Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Democracy; preschool; routine situations; interplay; Demokrati; förskola; rutinsituationer; samspel;

    Sammanfattning : Studien undersöker utrymmet som barns demokratiska röst har i rutinsituationer i förskolan med syfte att kartlägga utrymmet. Studien genomfördes med metodtriangulering där det kvantitativa består av observationer med ett schema och det kvalitativa av fältanteckningar. LÄS MER