Sökning: "klink djursjukhus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden klink djursjukhus.

  1. 1. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp i djursjukhusmiljö med fokus på hästsjukhus

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Ida Jansson; [2018]
    Nyckelord :MRSA; Resistens; Staphylococcus aureus; ; häst; klink djursjukhus;

    Sammanfattning : Resistens mot antibiotika är ett ökande problem i samhället idag och det drabbar inte bara människor och humansjukvården, utan även djursjukvården. Utvecklingen inom djurens hälso- och sjukvård går mot alltmer avancerade behandlingar och ingrepp som, liksom humansjukvården många gånger kräver antibiotika för att kunna genomföras. LÄS MER