Sökning: "lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

  1. 1. Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Sofie Persson; [2018]
    Nyckelord :Klimatanpassningsåtgärd; markavvattning; vattenverksamhet; gemensamhetsanläggning; miljöbalken; lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; Technology and Engineering; Law and Political Science;

    Sammanfattning : As a result of climate change, our society will need to start to adapt to the changing conditions. With these changes the risk of floods, races, spills and erosion along the coasts, lakes and streams of Sweden will increase. LÄS MER