Sökning: "magister operation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden magister operation.

  1. 1. Success or failure? ..depending on computer-based technologies and employees sense of responsibility..

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik

    Författare :Susanne Ekstrand; [2002]
    Nyckelord :CSCW; distributed co-operation; co-operation; information flow; employee; SFA; Intranet;

    Sammanfattning : This Master Thesis describes the problems with distributed co-operation and information flow with and without support of computer-based technologies. If computer-based technologies will be a success or a failure is not only de-pendent on the technologies, it is also dependent on the employees who are responsible for entering the information. LÄS MER