Sökning: "melissa mora"

Hittade 1 uppsats innehållade orden melissa mora.

  1. 1. Lärobokens funktioner - exempel från lärare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Karoline Ivan; Melissa Mora; [2016]
    Nyckelord :Legitimering; legitimerande funktion; läroböcker; pedagogisk text; praktisk funktion; styrning; svenskundervisning;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att visa en aktuell bild av läroböckernas roll och funktion i grundskolan för årskurs 4-6 i det nuvarande decentraliserade styrsystemet. Synliggöra faktorer som ligger till grund för en lärares val av läroböcker samt hur dessa kommer till användning i svenskundervisningen. LÄS MER