Sökning: "militär allians frihet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden militär allians frihet.

  1. 1. PESCO – ett hot mot svensk alliansfrihet? : En kritisk studie av svensk utrikespolitiskpolicy och utökade militära samarbeten

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Georg Hardell; [2018]
    Nyckelord :PESCO; EU; militära samarbeten; militär allians frihet; svensk och europeisk säkerhets- och försvarspolitik; säkerhetshot; utrikespolitik;

    Sammanfattning : Hur uppfattas den svenska militära alliansfrihetens ställning i takt med utökade militära samarbeten? Sveriges ingående av PESCO (Permanent Structured Cooperation), ett försvars-och säkerhetspolitiskt samarbete inom EU, har presenterats som ett steg i mot ett militariserat EU. Syftet med den här uppsatsen har varit att redogöra för och förstå underliggande problemframställningar till Sveriges säkerhets-och försvarspolicy samt vilken innebörd svenska policyskapare anseratt ökade samarbeten har för alliansfriheten. LÄS MER