Sökning: "påverkansfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade ordet påverkansfaktorer.

 1. 1. EU-taxonomins påverkan på svenska fondförvaltares arbete med hållbara investeringar. En kvalitativ studie om betydelsen av taxonomin och påverkansfaktorer vid investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miriam Carlberger; Alma Jonsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :EU-taxonomi; SFDR; hållbara investeringar; fondförvaltare; legitimitet; beteende; intressenter; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Den finansiella sektorns roll i främjandet av en hållbar ekonomi har på senare år fått en ökad betydelse och det har erkänts att finanssektorn har kapacitet att driva hållbar förändring genom sina investeringsbeslut och kapitalallokering. I denna kontext har ramverk för att fastställa kriterier för hållbara ekonomiska aktiviteter blivit av betydelse, vilket manifesterats genom införandet av EU-taxonomin. LÄS MER

 2. 2. Ansvar för pedagogiskt ledarskap i förskolan? – En granskning av rektorers och förskolelärares samarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Caroline Brage; [2023-01-24]
  Nyckelord :Legitimitet; Institutionella normer och myter; Samarbete; Ledarskap på avstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer och förskolelärare förhåller sig till och samarbetar med varandra utifrån rollernas beskrivna ansvar i läroplanen att på olika sätt leda i utbildningen för barnen. Ett särskilt fokus för studien är hur rektorer och förskolelärare förhåller sig till och hanterar det avstånd som råder mellan dem utifrån att rektorerna ansvarar för flera förskolor. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens befälssystem – en struktur i ständig förändring : Försvarsmaktens implementering av ett flerbefälssystem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Per Gedeck; Ola Hagberg; [2023]
  Nyckelord :Change work; organizational challenges; officer; specialist officer; warrant officer; NCO; command system; multi-command system; communication; leadership; conversion; Förändringsarbete; organisatoriska utmaningar; officer; specialistofficer; befälsordning; befälssystem; kommunikation; ledarskap; konvertering; omgalonering; flerbefälssystem; trebefälssystem;

  Sammanfattning : Försvarsmaktens organisation har ett behov av ständig förändring för att kunna hantera de yttre och inre påverkansfaktorer som följer av det säkerhetspolitiska läget, samhällsutvecklingen och den teknologiska utvecklingen. Vi har genom en hermeneutisk kvalitativ studie undersökt hur organisationen förändrats genom implementeringen av ett flerbefälssystem. LÄS MER

 4. 4. Skapandet och nyttjandet av hållbarhetsmarknadsföring bland svenska outdoorföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sarah Nyström; Ida Jansson; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Marketing; Greenwashing; Hållbarhet; CSR; Marknadsföring; Greenwashing.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fenomenet greenwashing har skapat en misstro hos konsumenterna, och som kommit att påverka konsumtionen av miljövänliga produkter negativt. Samtidigt som det råder ett ökat tryck på företagen att agera ansvarstagande och hållbart, är risken överhängande att de anklagas för att nyttja missvisande kommunikation eller exponera ogrundade påståenden om företagets hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. Böcker, möblering, och beteenden : En studie om stök och bibliotekens spatiala påverkansmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Elsa Österberg; [2023]
  Nyckelord :Library; Public librarians; Correctional services; Prison librarians; Library users; Spatiality; Behaviors; Ideal type; Heterotopia; Panopticon; Panopticism; Disorderly behavior; Bibliotek; Folkbibliotekarier; Kriminalvård; Fängelsebibliotekarier; Biblioteksanvändare; Rumslighet; Beteenden; Idealtyp; Heterotopi; Panoptikon; Panopticism; Stök;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis deals with how the spatiality of libraries can correlate with instances of disorderly user behaviors. The fact that public libraries are among the types that are most prone to disorder, while Kriminalvården’s (the Swedish correctional service’s) librarians rarely experience similar problematic behaviors, could be said to illustrate a balancing act between anarchy and a manic need for control; where the most ideal compromise is, is based both upon personal values and the situation at hand. LÄS MER