Sökning: "personalintern kommunikation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden personalintern kommunikation.

  1. 1. Personalintern Kommunikation : En kartläggning av formella och informella strukturer vid hematologisk slutenvård

    Master-uppsats, KTH/Industriell Management

    Författare :Kim Westin; [2015]
    Nyckelord :Channels of communication; communication audits; communication network; formal structures; health care; informal structures; information technology; internal communication among staff; roles of communication; Formella strukturer; informella strukturer; informationsteknik; kanaler för kommunikation; kommunikationsnätverk; personalintern kommunikation; roller för kommunikation; sjukvård;

    Sammanfattning : De senaste årens utveckling inom informationsteknik har påverkat organisationers struktur och arbetsmönster. Inom sjukvården har därför av flera anledningar behovet att studera olika former av kommunikation lyfts fram. Ur patientsäkerhetssynpunkt har problem med misstag kopplade till bristande informationsöverföring påtalats. LÄS MER