Sökning: "psykologiska konstrukt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden psykologiska konstrukt.

 1. 1. Att drivas av passion – en välsignelse eller förbannelse? En sambandsstudie mellan passion, prestationsbaserad självkänsla, behovstillfredsställelse och meningsfullhet i livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Stentorp; [2020]
  Nyckelord :The dualistic model of passion; Passion scale; competence-based self-esteem; self-determination theory; need satisfaction; meaning in life; burn-out; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the current study was to investigate, on the basis of the dualistic model of passion (DMP), whether harmonious (HP) and obsessive passion (OP) constitute two different sub-constructs, as well as investigate the relationship between passion, performance-based self-esteem, need satisfaction and meaningfulness in life. Data was collected through self-assessment forms and the statistical analyzes were based on 157 participants. LÄS MER

 2. 2. Arbetspsykologisk testning : Vad mäter ett situationsbaserat bedömningstest?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isabel Auer; Sofia Zingmark; [2014]
  Nyckelord :situational judgment test; SJT; situationsbaserat bedömningstest; arbetspsykologisk testning; test;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har varit oenig gällande vad ett SJT (situational judgment test) mäter. Studiens syfte är att undersöka vad SJT mäter genom att korrelera SJT-poängen med poängen på personlighets- respektive begåvningstest. LÄS MER

 3. 3. Impulsivitet som mångfasetterat konstrukt : En psykometrisk studie av UPPS-skalan och sambandet mellan impulsivitet och upplevelser av kontroll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Kristina Marklund; [2008]
  Nyckelord :Impulsivitet; UPPS-skalan; Locus of Control;

  Sammanfattning : Impulsivitet och upplevd kontroll är båda viktiga konstrukt inompsykologi. Sambandet mellan dem har varit oklart delvis pgaotydlighet och oenighet gällande impulsivitetsbegreppet. På senare tidhar nya teoretiska modeller av impulsivitet som ett mångfasetteratkonstrukt utvecklats. LÄS MER

 4. 4. Psykometrisk utvärdering av den modifierade versionen av Jag tycker jag är

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Karolina Nilvang; [2006]
  Nyckelord :Självkänsla; psykometri; validering; Jag tycker jag är;

  Sammanfattning : Trots att självkänsla är ett frekvent studerat ämne saknas en allmänt erkänd teori och definition som kan utgöra en grund då självkänsla studeras. Gemensamt för flertalet teorier är att självkänslan grundläggs i barndomen samt att självkänsla rör en persons uppfattning om sig själv och personens omdöme om hur han eller hon uppfattas av omvärlden. LÄS MER