Sökning: "rickard berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rickard berg.

  1. 1. Värdet av Enterprise Arkitektur i en verksamhet. En kvalitativ studie av hur man förklarar värdet av att använda Enterprise Arkitektur i en verksamhet i olika mognadssteg

    Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Stefan Simicic; Rickard Andersson; [2014-07-01]
    Nyckelord :Enterprise Arkitektur; mognadsgrad; verksamhetsnytta; alignment; strategiutveckling; förändringsledning; IT-investeringar;

    Sammanfattning : The purpose with this report is to highlight the value which Enterprise Architecture (EA) can bring,including the effects that can emerge, for a business. In the report we also study how Enterprise Architecturemay serve as basis for generating even more business value. LÄS MER