Sökning: "tourette syndrom frågeställningar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tourette syndrom frågeställningar.

  1. 1. Tourettes Syndrom och tics hos skolbarn

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Tanya Åkerlund; [2006]
    Nyckelord :Tourette Syndrome; Children; School; Tourettes syndrom; Gilles de la Tourette; Tics; Barn; Skola;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att i en litteraturstudie ge en allmän beskrivning av Tourettes syndrom och övriga ticstillstånd, samt att granska förhållandena för barn med TS och tics i skolan och vilka förslag som i litteraturen ges på anpassad skolgång för dessa barn. Studien är en kunskapsöversikt med följande frågeställningar: Hur beskrivs Tourettes syndrom och tics i vald litteratur? Vilka problem kan ses hos barn med Tourettes syndrom och tics i skolan enligt vald litteratur? samt Vilka förslag ges i vald litteratur på anpassad skolgång eller pedagogiska insatser för barn med Tourettes syndrom eller ticsbesvär? Dessa frågeställningar har utgjort kategorier i struktureringen av materialet via meningskategorisering. LÄS MER