Sökning: "utökad lagprövning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden utökad lagprövning.

 1. 1. Att skapa utökad abstrakt normkontroll och lagprövning. : En rättsvetenskaplig studie utifrån svensk juridisk rättstradition

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Fatima Charlotte Petersson; [2019]
  Nyckelord :Judicial review; Legal norm review; Abstract and concrete norm review; Council of law; Extended law review; The Instrument of government; Public law; Lagprövning; juridisk normprövning; abstrakt och konkret normprövning; Lagrådet; utökad lagprövning; Regeringsformen; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Detta arbete visar en möjlig väg för skapandet av en utökad norm/lagprövning genom att öka lagrådets befogenheter samt självständighet, där den lagstiftande församlingen samt den dömande och uttolkande myndigheten får en tydligare gräns än tidigare, där lagprövning står i fokus. Detta görs utifrån svensk rättstradition, där tidigare lagar omarbetats samt omplacerats utifrån traditionell rättsutredning. LÄS MER

 2. 2. Konstitutionellt rättighetsskydd - Behovet av förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Borgström; [2009]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med konstitutionellt rättighetsskydd avses de regler och andra instrument som skapats för att skydda de konstitutionella rättigheter som ett lands författning tillförsäkrar dess medborgare, d.v.s. de grundläggande fri- och rättigheterna. LÄS MER

 3. 3. Maktdelning och Normkontroll : -Lagprövningsrätt och uppenbarhetsrekvisitet i utveckling-

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Fredrik Granlund; Said Fotovati; Peter Bottany; [2008]
  Nyckelord :maktdelning; normkontroll; lagprövning; lagprövningsrätt; uppenbarhetsrekvisit;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar dels maktdelning och normkontroll, dels uppenbarhetskravets betydelse gentemot svensk rätt samt praxis i det för uppsatsen relevanta ämnet. Vi har även för avsikt att introducera läsaren i de regelverk som gäller i svensk- och EG-rätt, detta för att läsaren skall få en förförståelse i ämnet. LÄS MER