Sökning: "yrkeskunnandet försäljning och service"

Hittade 1 uppsats innehållade orden yrkeskunnandet försäljning och service.

  1. 1. HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Helena Nilsson Hellgren; [2020-03-09]
    Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; yrkesutbildning; trepartssamtal; aktionsforskning; samtalsstöd; yrkeskunnandet försäljning och service;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsarfloristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i sambandmed arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningenså att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. LÄS MER