Sökning: "yrkesutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet yrkesutbildning.

 1. 1. YOUTUBE SOM LÄRRESURS I YRKESUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Carlsson; [2020-08-10]
  Nyckelord :undervisning; vård- och omsorgspersonal; undersköterska; färdigheter; kompetens; instruktionsvideo; YouTube; innehållskvalitet; utvärdering; multimodalitet; design för lärande; didaktisk design; metafunktioner;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte har varit att beskriva och analysera ett antal instruktionsvideos didaktiska design, samt hur denna design formar och skapar villkor för yrkeselevers lärande. Syftet har också varit att, med utgångspunkt i gymnasieskolans styrdokument, beskriva och analysera hur kravet på att vård och omsorgsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt kommer till uttryck i de aktuella videoklippen. LÄS MER

 2. 2. HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsson Hellgren; [2020-03-09]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; yrkesutbildning; trepartssamtal; aktionsforskning; samtalsstöd; yrkeskunnandet försäljning och service;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsarfloristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i sambandmed arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningenså att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om ämnesundervisningen av nyanlända elever på språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan Hur uttrycker sig lärare om undervisning av nyanlända elever?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marion Loippo; Nada Alnedawy; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet; undervisning; svenska språket och planering;

  Sammanfattning : Syfte: Den övergripande frågeställningen för denna studie handlade om lärares egnabeskrivningar av sin undervisning av nyanlända. Mer specifikt undersökte vihur lärarna uttrycker att de arbetar för att få de nyanlända eleverna behöriga tillnationella program och yrkesutbildning. LÄS MER

 4. 4. "Jag lär mig bäst när undervisningssättet ständigt varieras" : En intervjustudie om Barn-och fritidselevers syn på vilken kunskap de förvärvat i den skolförlagda undervisningen i yrkeskurser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Axelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förklara vilka praktiska och teoretiska kunskaper avgångselever på Barn- och fritidsprogrammet själva anser att de har förvärvat under sin treåriga yrkesutbildning på Barn- och fritidsprogrammets skolförlagda del av utbildningen. Teoretisk utgångspunkt har varit teoretisk och praktisk kunskap, tyst kunskap samt erfarenhetsbaserat lärande och vikten av reflektion. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledning inom utbildningsformen Svenska för yrkesutbildade

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Bianca Lanciai; Sanna Malmsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tillgänglighet, behov och vägledningsprocesser av studie- och yrkesvägledning inom Sfx-utbildning i Storstockholmsregionen. Datainsamlingsmetod utgjordes av en kombination av enkät och intervjuer. Enkäten bidrog med svar gällande tillgänglighet av studie- och yrkesvägledning. LÄS MER